Prienų miškų urėdija

 

Miško apsauga


Miškai pagal degumą skirstomi į 3 klases. Prienų miškų urėdijos miškų degumo klasė- 2,0, valstybinės reikšmės- 1,8. Didžiausias pavojus kilti gaisrams yra Birštono ir Meškapievio girininkijose, kurių degumo klasė yra 1,5, o mažiausia N.Ūtos ir Šilavoto girininkijose- 2,5. Parengus priešgaisrinių priemonių planą yra pateikta detali informacija, kurioje nurodyti gaisrų sekimo bokštai, priešgaisrinės stotys, detalus kelių tinklas, privažiavimai prie vandens telkinių, priešgaisrinio inventoriaus laikymo vietos, urėdijos ir girininkijos būstinės. Per 2004-2013 miškotvarkos projekto įgyvendinimo laikotarpį reikės įrengti 15-20 kilometrų mineralizuotų juostų spygliuočių jaunuolynuose ir 210 kilometrų nemineralizuotų kvartalinių priešgaisrinių juostų prie kelių .

Sanitarinė miško apsauga

Miško sanitarinę apsaugą reglamentuoja Miško sanitarinės apsaugos taisyklės. Pagal jas 2004-2013 metais numatytos biologinės, cheminės ir kitos priemonės. Biologinėse priemonėse numatyta pagaminti 330 inkilų, aptverti 45 skruzdėlynus, parinkti 160 uoksinių medžių, pasodinti 1 hektarą nektaringų augalų. Cheminės priemonės bus naudojamos straubliukų bei nepageidaujamos augalijos naikinimui kirtavietėse ir želdiniuose. Tačiau, prisilaikant ES direktyvų, jų panaudojimo tendecijos mažės.

Kitos priemonės: bus taikomas dispencerių išdėstymas, parenkami vabzdžiagaudžiai medžiai, naudojami repelentai.

Biologinės įvairovės apsauga ir gausinimas

Biolologinė įvairovė-augalų ir gyvūnų rūšys su jų genofondu bei aplinka, kurioje šios rūšys auga, gyvena ir ją formuoja. Bioįvairovę užtikrina išskirtos teritorijos- regioniniai parkai, draustiniai, valstybiniai draustiniai, gamtos ir kultūros paveldo objektai, vandens telkinių apsaugos zonos bei miškų priskyrimas miškų grupėms ir pogrupiams vadovaujantis LR Vyriausybės patvirtintais normatyvais ir miško ūkinės veiklos projektavimas, vadovaujantis galiojančiais įstatymais. Vykdant neplynus kirtimus dėl biologinės įvairovės išsaugojimo ir gausinimo yra nurodoma palikti medžius-milžinus, ilgaamžius medžius, vertingus biologinei įvairovei, medžius su drevėmis ir uoksais, vertingus sėklinius medžius. Gausinant miške negyvos medienos kiekį rekomenduojama palikti dalį stuobrių, virtelių bei drevėtų medžių juostas prie upelių ir pelkių. Vykdant visų rūšių kirtimus reikia palikti retus medžius- miškines obelis, laukines kriaušes, vinkšnas,trešnes ir kt. Projektuojant miško atželdinimą pirmenybę teikti naturaliam atžėlimui.

Biologinės įvairovės išsaugojimui didelės reikšmės turi ir kertinių buveinių išskyrimas. Urėdijos miškuose yra net 95 kertinės buveinės ir 31 potenciali miško kertinė buveinė.

Saugant ir gausinant miško florą yra išskirti 49 ha pašarinių laukeliai, vykdomas papildomas gyvūnėlių šėrimas. Paukščių apsaugai svarbi teritorija yra Nemuno vaga tarp Prienų ir Lengveniškių. Čia esančiose smėlio salelėse peri mažosios ir upinės žuvėdros. Nemune tarp Pelėšiškių ir Balbieriškio taip pat gyvena ir veisiasi mažosios žuvėdros. Urėdijos teritorijoje yra nemažai saugomų vietovių, kuriose veiklą reglamentoja Saugomų teritorijų, Aplinkos apsaugos, Nekilnojamų kultūros vertybių apsaugos, Miškų bei kiti įstatymai. Regioniniuose parkuose ir valstybiniuose draustiniuose ūkinė veikla projektuota laikantis reikalavimų. 2004 metų lapkričio mėnesį Balbieriškio girioje , valstybinio fondo miškuose, atitinkamai ribojant ūkinę veiklą įsteigtas 3060 ha ploto biosferos poligonas genių apsaugai.

  2013 metais VĮ Prienų miškų urėdijos administruojamuose miškuose nustatyti 6 miško pažeidimai iš jų i miško šiukšlinimo , 1 neteisėtas medienos gagenimo, 1 savavališkas kirtimas, 3 neteisėti medienos pasisavinimo atvejai. Visais atvejais pažeidėjai nustatyti ir nubausti, administracinės baudos ir žalos išieškotos.
  Nuo 2014 metų vasario mėnesio 17 dienos vykdant LR  Aplinkos ministro 2014-02-06 pavedimą Nr. (42-1)-D8-980, VĮ Prienų miškų urėdijoje suformuota mobili valstybinės miško apsaugos pareigūnų grupė, kuri pagal sudarytą grafiką, arba pagal reikalą patruliuodama miškų urėdijos teritorijoje vykdo medžiokės  ir žvejybos kontrolę, miškų apsaugą taip pat ir vykdo ir kitų aplinkosauginių pažeidimų prevenciją.

 

 VĮ Valstybinių miškų urėdija
Prienų regioninis padalinys

Miškininkų g. 2, LT-59149
Ignacava, Prienų r. sav.
telefonas (8 319) 60300
faksas (8 319) 60492
el. paštas: prienai@vivmu.lt

Duomenys apie VĮ Valstybinių miškų urėdiją kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 132340880
PVM mokėtojo kodas LT323408811 A.s LT387300010153812757 , "Swedbank" AB, b.k. 73000Gaisringumas Ligos Medienos ištekliai